ผลงานด้านภาษาอังกฤษ

รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เคยเข้าร่วม

แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกล้าแสดงออก

TOEIC TEST

ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ได้คะแนน 550 คะแนน

TOEFL ITP TEST

ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ได้คะแนน 433 คะแนน