PORTFOLIO

ทักษะพิเศษ

รวบรวมเกียรติบัตรเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น THNIC Academy เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Introduction to Programming ณ ศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศเครือข่ายไทย จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2566 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C++ ได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนต่อจากค่ายนี้ ThaiMOOC เข้าร่วมการอบรมภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษา Python

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์

รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่เคยเข้าร่วม โครงงาน Idea Pitching เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน Idea Pitching กล้วยไข่แห่งโลกอนาคต 2023 การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการตอบคำถาม

ผลงานด้านภาษาอังกฤษ

รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เคยเข้าร่วม แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกล้าแสดงออก TOEIC TEST ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ได้คะแนน 550 คะแนน TOEFL ITP TEST ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ได้คะแนน 433 คะแนน

ผลงานด้านคณิตศาสตร์

รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเข้าร่วม โครงงานคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน The National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House 2023 ในหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2023 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า