ทักษะพิเศษ

รวบรวมเกียรติบัตรเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

THNIC Academy

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Introduction to Programming ณ ศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศเครือข่ายไทย จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2566 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C++ ได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนต่อจากค่ายนี้

ThaiMOOC

เข้าร่วมการอบรมภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษา Python